[trx_content]

Lisens og leieavtale for alphareg!

Dato 9. februar 2017

Versjon 3

 

1           Avtalen

Denne lisens og leieavtale, heretter kalt avtalen, er inngått mellom kunden og AlphaReg AS, heretter kalt leverandøren. Kundens kontaktperson registreres ved lisenstildeling og er å anse som juridisk person som opptrer på vegne av kunden. Kontaktperson kan endres av kunden ved behov, men kontaktperson er uansett å anse som juridisk person for kunden.

2           Avtalens vilkår

Avtalen gir kunden rett til å installere og benytte systemet og dets moduler slik systemet er spesifisert på faktura fra leverandør til kunde. Bruksretten er ikke overførbar og gjelder i leieperioden (12 måneder fra bestillings dato) så lenge leie er betalt i henhold til faktura.  Leie belastes forskuddsvis for minimum ett år.

Leverandøren forbeholder seg retten til å endre produktet og tilhørende lisensavtale gjennom fremtidige versjoner.

Priser, betingelser og oversikt over moduler og funksjoner finner du her.

3           Oppsigelse og heving av avtalen

Kunden kan si opp avtalen skriftlig til post@alphareg.no inntil tre måneder før leieperioden utløper. Uten oppsigelse fornyes leieperioden automatisk og ny faktura sendes kunden.

Leverandøren kan heve avtalen med en måneds varsel dersom kunden ikke oppfyller avtalens vilkår. Ved betalingsmislighold kan leverandøren heve avtalen etter 45 dager. Eventuell innbetalt leie vil ikke bli tilbakebetalt ved heving.

Etter oppsigelse eller heving vil fortsatt systemet kunne brukes til oppslag og utskrift.

4           Leverandørens forpliktelser

 • Gi brukerstøtte som defineres som hjelp til bruk av produktet i definerte tidsrom
 • Sikre god leveranse av produktet
 • Sikre leveranse av oppdateringer og nye versjoner
 • Yte teknisk og funksjonell støtte relatert til produktet etter nærmere avtale til avtalt pris
 • Formidle regnskaps støtte etter nærmere avtale til avtalt pris
 • Utføre særskilt service og støtte etter nærmere avtale til avtalt pris
 • Ta i mot feilmeldinger

Leverandørens forpliktelser omfatter ikke følgende:

 • Sikre kundens data
 • Yte hjelp med feil som oppstår på grunn av feil på kundens infrastruktur
 • Yte hjelp som oppstår på grunn av skadelig programvare hos kunden

5           Kundens forpliktelser

 • Oppdatere kontaktperson i systemet uten opphold ved bytte av person
 • Holde seg oppdatert på systemet og følge dokumentasjon og instrukser
 • Følge de infrastrukturkrav systemet setter i forhold til operativ drift
 • Følge de infrastrukturkrav systemet setter i forhold til datamengder

6           Kundens rettigheter

 • Brukerstøtte som defineres som hjelp til bruk av produktet
 • Tilgang på siste versjoner og oppdateringer
 • Krav på feilretting av alvorlige feil så raskt som mulig

7           Hendelser utenfor partenes kontroll

Det tas forbehold om partenes forpliktelser ved hendelser utenfor partenes kontroll som gjør det umulig for partene å oppfylle avtalen. Slike hendelser kan være, men er ikke avgrenset til:

 • Naturkatastrofer
 • Sabotasje
 • Brann
 • Krig
 • Vannskader

8           Skade og følgeskader

Ved eventuelle feil eller mangler i systemet som medfører skade eller følgeskade er leverandørens erstatningsansvar uansett oppad begrenset til beløpet kunden årlig betaler for systemet.

9           Tvister

Tvist over denne avtale skal søkes løst med megling ved stedfortreder. Dersom megling ikke fører frem gjelder norsk lov og rett med Trondheim tingrett som verneting.

[/trx_content]
Scroll to Top